5-caracteristicas-web-profesional

ဒီေန႔ေခတ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ဘာေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလိုအပ္ရသလဲ။

နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဂယက္လိႈင္းရိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ထြန္းကားလာျခင္းက အေျခခ်ေနထ္ိုင္မႈနဲ႔ အတူ ႀကီးမားတဲ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔တကြ တိုင္းႏိုင္ငံေတြ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ လူေနထူထပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြ ျဖစ္လာေစၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္မားလာတယ္။ ေနာက္ဆုံးလက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္မွာေတာ့ ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြပိုမ်ားလာၿပီး ကမၻာႀကီးဟာ ရြာႀကီးတစ္ရြာလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကို သမိုင္းပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က နည္းပညာရဲ႕ လိႈင္းလုံးႀကီး သုံးခုအျဖစ္ တင္စားခဲ့ၾက ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာ လိႈင္းလုံးႀကီးေတြက တစ္ခုထက္တစ္ခု ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ ပိုႀကီးလာၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကလည္း သူ႔ထက္ကဲဆပြားတိုးတက္ကာ ျမန္ဆန္ႀကီးထြားလာတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ နဲ႔ မိုဘိုင္း နည္းပညာေတြ ထြန္းကားလာတဲ့ လက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္မွာေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံ ေတြအထိ ဒီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိ ခံစားလာရတယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ဒီနည္းပညာကိုယ္တိုင္က  အဲဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏိုင္ငံေတြကို ဆင္းရဲတြင္းက ကယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔  အေရးပါတဲ့အခန္းက႑က ပါဝင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရး အိုင္စီတီ နည္းပညာ အေပၚ အေျချပဳထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထြန္းကားသလို အျခားသမား သမားရိုးက် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြ ကလည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊ပုံရိပ္ျမင္သာထင္ေပၚမႈရွိေရးနဲ႔ ေဖာက္သည္နဲ႔ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီ အိုင္စီတီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အမွီျပဳေနရပါတယ္။

စက္မႈေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ မတူတာက အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသုံးစြဲမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အားျဖင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီးေတြေလာက္ ႀကီးမားျခင္းမရွိပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကလည္း   သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားသုံးစြဲဖို႔ရာ လြယ္ကူလာတယ္။ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ နဲ႔ မိုဘိုင္း နည္းပညာေတြရဲ႕ အေထာက္အကူ ကို ရယူသုံးစြဲမႈဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြနည္းတူ  ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းေတြ အတြက္လည္း  အေရးပါၿပီး ပိုလို႔ေတာင္ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ ေလာက္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ရဲ႕ အိုင္စီတီနည္းပညာအသုံးခ်မႈမွာ  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး နဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ အင္တာနက္ အေပၚ ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခု ေထာင္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းပုံရိပ္ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ

ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ မရွိမျဖစ္အဂၤါရပ္ေတြထဲမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ပုံရိပ္နဲ႕ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ ပါဝင္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာေတြနဲ႔ ခြဲျခားႏိုင္မႈလည္းရွိရပါမယ္။ ယခင္ေခတ္ေတြမွာ ကုမၸဏီရဲ႕ ပုံရိပ္၊ ေဆာင္ပုဒ္၊ မစ္ရွင္ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြကို စာနယ္ဇင္း၊ရုပ္သံ၊ေရဒီယို နဲ႔ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ ေတြလို ၾကားခံနည္းလမ္း မီဒီယမ္ေတြက တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိၾကတယ္။ အင္တာနက္အေပၚက ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဆိုတာ ကလည္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းပုံရိပ္ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႕လကၡဏာရပ္ကို အမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ သုံးရတဲ့ ေနာက္ဆုံးေပၚ ၾကားခံနည္းလမ္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ ကုမၸဏီလိပ္စာ နဲ႔  ဧည့္သည္ကို လက္ခံေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ရာ အေဆာက္အအုံ ရဲ႕ ဥပဓိေတြက အေရးပါသလို အင္တာနက္အေပၚ မွာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုရွိေနဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ လိပ္စာ အတည္ တက်မရွိ၊  ရုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံ ဥပဓိမေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ယုံၾကည္ရဖို႔ရာ ခက္ခဲတယ္။ ထို႔အတူပဲ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကုမၸဏီအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ယုံၾကည္ရခက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပၚထြန္းစ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုရွင္းျပႏိုင္ဖို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္က ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး ထိေရာက္တဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ လုိသူေတြက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန အလြယ္တကူ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းဝက္ဘ္ဆိုက္ဆိုတာ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကတ္ နဲ႔ ပုံရိပ္အသြင္အျပင္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ လိပ္စာကတ္ မရွိရင္ ဘယ္သူမွ ယုံမွာ မဟုတ္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ တူတူတန္တန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မရွိဘူးဆိုရင္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္တဲ့ သူေတြအနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရဲ႕ ပုံပန္းသြင္ျပင္ကို ၾကည့္ၿပီး ကုမၸဏီကို အကဲျဖတ္သြားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာဖို႔ လုပ္ငန္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ရွိကို ရွိရမယ့္အျပင္ အဲဒီဝက္ဘ္ဆိုက္က သားနားၾကည့္ေကာင္းဖို႔လည္းလိုအပ္ပါေသးတယ္။

ရွင္းျပဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမ်က္ႏွာစာ

ပုံရိပ္ေကာင္းတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုက လာေရာက္ လည္ပတ္သူေတြကို လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ သတိျပဳမိလာေစဖို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အထင္အျမင္ကို  စြဲၿမဲသြားေစဖို႔ရာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္းမွ်သာ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီကစလို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တိုးၿပီး ကိုယ့္လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပေပးႏိုင္တယ္။ အမႊမ္းတင္ပုံေဖာ္ တင္ဆက္ ျပသေပးထားႏိုင္ပါေသးတယ္။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မီဒီယာဟာ  စာနယ္ဇင္း၊ မာလ္တီမီဒီယာ နဲ႔ တုံံ႔ျပန္ဆက္သြယ္မႈရွိတဲ့ မီဒီယာ သေဘာေတြ အားလုံး ေပါင္းစပ္ ထားတာနဲ႔တူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ မီဒီယာ တစ္ခုခ်င္းစီက အားသာခ်က္ေတြ အားလုံးရရွိထားတယ္။ ဥပမာ စာသားနဲ႔ကိန္းဂဏန္းေတြ နဲ႔တင္ျပမႈဟာ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လိုသလို အခ်ိန္ယူၿပီး ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ေစတယ္။ အရုပ္အသံ မာလ္တီမီဒီယာက ပိုၿပီး ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ေပၚလြင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးႏိုင္တယ္။ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ဆက္သြယ္မႈရွိတဲ့ မီဒီယာက ထုတ္ကုန္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္း ပုိၿပီး နားလည္ သေဘာ ေပါက္လာေစပါတယ္။ အင္တာနက္ သေဘာအရ  အခ်ိန္ နဲ႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကိုလည္း ေက်ာ္လြန္ႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက အင္တာနက္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္သူတိုင္း ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံး အႏွံ႕ျဖန္႔က်က္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံးဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈသေဘာတရား အရလည္း သတင္း အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ ပတ္လုံး ေပးကမ္းထားႏိုင္မႈက အေရးႀကီးၿပီး ေဖာက္သည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိသူေတြကို ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံကလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ေတာင္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါကမိတ္ဆက္ၿပီး ဆက္သြယ္ ရွင္းျပညိွႏိႈင္းတဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆိုရင္ အြန္လိုင္းေဖာင္ နဲ႔ အမွာစာတင္တာေတြကစလို႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံတာေတြအထိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြင္းမွာတင္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ကူး သန္းေရာင္း ဝယ္ေရး လို  လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈျခင္းကေန မွာယူျခင္း နဲ႔ ေငြေပးေခ်ျခင္းအထိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြင္းမွာပဲ အၿပီးအစီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အင္တာနက္အေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရိွေနတဲ့အခါ ေဖာက္သည္နဲ႔ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသူေတြက Google နဲ႔ အျခားနည္းလမ္းေတြ ကေန အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ လိုသူေတြဟာကိုယ့္လိပ္စာကို Google Map ကေနလည္းရွာေဖြႏိုင္တယ္။  အျခားတနည္း လွည့္ေျပာ ရရင္ ကိုယ့္ၿပိဳင္ဘက္ေတြက အင္တာနက္အေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ ရွိထားၿပီး ကိုယ့္မွာ ရွိမထားရင္ ကိုယ့္ကို ဆက္သြယ္မႈမရႏိုင္ဘဲ  ေဖာက္သည္ေတြ ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္အေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေနရာတစ္ခု ရွိထားဖို႔က မရွိမျဖစ္လိုအပ္သလို ကိုယ့္အမည္ကိုယ္ရဖို႔ လက္ဦးမႈယူၿပီး ေစာေစာစီးစီး ရယူထားဖို႔ေတာင္လိုအပ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပမယ့္ domain name ဆိုတဲ့အပိုင္းနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

Domain Name ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အၾကာင္းအရာမ်ား တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရူႏိုင္ပါသည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ဤစာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ႏို္င္ပါသည္။